Regulamin

wypożyczalni samochodów 

BJ Rent

Przewiń w dół

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

BJ RENT S.C.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez BJ RENT S.C.  w ramach Wypożyczalni Samochodów. Regulamin Stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

2.  W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.

3. Strony:  -Klient ( Najemca): Konsument, Firma   -Wynajmujący: BJ RENT S.C

4. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem, jest osoba która ukończyła 25lat, posiada ważny dowód osobisty, lub paszport oraz ważne na terytorium Polski Prawo Jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu.

6. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.

7. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.

8. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie upoważnienia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.

9. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia, aby osoba kierująca pojazdem posiadała  stosowne uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem wymagane przez Polskie Prawo oraz spełnia wymogi i posiadała w momencie kierowania pojazdem dokumenty określone w Regulaminie.

10. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej kryteriów przewidzianych w Regulaminie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1000zł

11. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu, były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego. 

12. Ilekroć w umowie najmu i w Regulaminie mowa jest o obowiązkach Najemcy związanych z eksploatacją  samochodu, obowiązki te obciążają również osobę kierującą pojazdem w danym momencie. Najemca jest zobowiązany zapoznać każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją  samochodu.

13. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu.

14. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez  Wynajmującego przewyższa wartość kary  umownej.

15. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy nastąpi na podstawie druku „Umowy Wypożyczenia Samochodu”

2. Możliwe formy płatności na poczet kosztu najmu, kaucji wskazanej w umowie wypożyczenia samochodu są możliwe w formie gotówki lub transakcji bankowej.

Sposób płatności przelewem tyczy się klientów stałych na Konto BZ WBK własności BJ RENT S.C. Umowa wypożyczenia nabiera mocy prawnej w momencie zaksięgowania środków na koncie BJ RENT S.C.

3. Najemca nie może odstąpić od umowy najmu przed jej upływem. W przypadku odstąpienia wszelkie należności zapłacone z góry nie podlegają zwrotowi.

4. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście lub przez niego wskazana osoba w pełnomocnictwie. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać ważny dowód osobisty, paszport, ważne i honorowane na RP prawo jazdy.

5. W razie nie dokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty odbioru poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu. Wynajmujący będzie zobowiązany wówczas do zwrotu Najemcy tylko kaucje za pożyczany samochód.

Wydanie lub odbiór auta poza godzinami pracy punktu wynajmu 30zł za usługę.

§ 3 Obowiązki Najemcy, zasady użytkowania pojazdu

1. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowo osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

 • posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrole ruchu drogowego ( ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC; zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków); Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu ( sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych); Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3 oraz dokumentacji technicznej pojazdu; Utrzymanie samochodu w należytej czystości.

Koszt  paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych oraz  naprawy  lub wymiany uszkodzonego  w  trakcie najmu ogumienia (w razie braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś) pokrywa Najemca.

2. Wynajęty samochód bez uprzedniej zgody Wynajmującego nie może być:

 • wywożony lub używany na terytorium krajów pozaeuropejskich oraz Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Litwy, Łotwy, Estonii, Serbii, Czarnogóry, Albanii, Cypru, Rumunii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny: podnajęty lub użyczony osobie trzeciej-kierowany przez osobę nie wskazaną w pkt § 1 pkt 8:- używany jako rekwizyt, pojazd nauki jazdy:-stosowany w jazdach i treningach wyścigowych i konkursowych.

3. W szczególności zabrania się wynajętym pojazdem:

 • przekraczania dopuszczalnej ładowności; przewozu przedmiotów mogących uszkodzić lub zniszczyć jakikolwiek element samochodu (substancje żrące itp.); palenia wyrobów tytoniowych, korzystanie z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz przewożenia zwierząt w samochodzie; dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego: transportu towarów zabronionych przepisami celnymi.

W przypadku naruszenia postanowień Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian. Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia do stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowanego przeróbkami oraz kary za utratę gwarancji.

4. Wynajmujący bądź inna osoba przez niego uprawniona, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

5. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych i innych za korzystanie z infrastruktury drogowej oraz opłaty Viatoll, jak również należności prywatnoprawnych i publicznoprawnych wynikłych z korzystania z samochodu jest obowiązkiem Najemcy lub Użytkownika. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym. 

§ 4   Opłaty

1. Czyns za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienia w zwrocie samochodu do 1 godziny (59minut) ponad czas wynikający z umowy nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. Wysokość czynszu najmu dla potrzeb Umowy ustalana jest zgodnie z cennikiem obowiązującym w Wypożyczalni w dniu zawarcia umowy.

2. Najemca zobowiązany jest: uiścić opłatę za wypożyczenie która pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu; wpłacić kaucję w wysokości 1000zł (jeden tysiąc złotych) na poczet ewentualnych roszczeń Wynajmującego.

3. Najemca może uzgodnić z Wynajmującym wcześniejszy termin zwrotu Przedmiotu Najmu, niż określony w umowie, jednakże nie będzie to podstawą do żądania przez Najemcę zwrotu całości lub części czynszu za korzystanie z Przedmiotu Najmu.

4. Wynajmujący nie wprowadza limitu kilometrów jakie wynajęty samochód może przejechać w ramach umowy wypożyczenia, z zastrzeżeniem obowiązków najemcy wynikających  w pkt §6 pkt 1 Regulaminu.

§5 Zwrot lub wymiana samochodu

1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy wypożyczenia, zwrócić pojazd czysty i zatankowany do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu.

2. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed  upływem terminem zwrotu. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w siedzibie Wynajmującego.

3. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia wypożyczenia traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.

4. W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca zobowiązany  jest do zapłaty kary za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

5. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

 • braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w załączniku nr1 Umowy wypożyczenia samochodu-Lista kontrolna stanu technicznego
 • odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz
 • szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii)
 • szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska-mimo dołożenia należytej staranności-odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę
 • likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu, odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera  pojazdu albo utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
 • usunięcia braków wyposażenia
 • wynikającymi z zagubienia przez Najemcę np. dowodu rejestracyjnego, polisy, kluczyków samochodu albo rzeczy wskazanych w Cenniku
 • wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, przewożone i zagubione rzeczy w wynajętym aucie.

§6 Serwis, przeglądy,  naprawy

1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostepnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 500km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nie udostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania  Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy ( np. utrata gwarancji na samochód, opłata wg Cennika).

2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek,  przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego 500 41 41 31 oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu zgody pisemnej Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków / faktur za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami / fakturami.

§7 Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu

1. W razie wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu Tel. 500 41 41 31 oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.

2. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do nie zwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do nie zwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym Tel 500 41 41 31  i postepowania według otrzymanych instrukcji.

§8 Obowiązki Wynajmującego

1. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.

2. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24h ( w zależności od tego które z w/w zdarzeń następuje później) Do Terminów wskazanych z zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów tj. okresu od godziny 17.00 w Piątek do godziny 8.00 w Poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych  od pracy liczonych od godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 8.00 dnia następnego z zastrzeżeniem w/w czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego. Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości, nie nastąpi w razie: utraty dokumentów, dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, rozliczania powstałej szkody w ciężar polisy AC, unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

§9 Ubezpieczenie Pojazdów

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o opłacie w związku ze zdarzeniem należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

2. Samochód posiada pełen zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające ( z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:

 • umyślnego uszkodzenia pojazdu; uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz /  lub bez ważnego prawa jazdy; uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30km/godz. Albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego ( Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego-franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę);  w przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku; szkody powstałej, gdy osoba kierująca była osobą nieupoważnioną przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu; szkody całkowitej rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu; Wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC ( Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości kaucji; kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu-całkowity koszt ponosi Najemca; kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe -całkowity koszt ponosi Najemca; włamania, w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem-całkowity koszt ponosi Najemca; innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się  z postanowieniem polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu-ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów-pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

3. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.

§10 Cennik Kar

1. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich opłat  i kar, pozostających w bezpośrednim związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Najemcę wynajętego samochodu, nawet wtedy gdyby obciążenia według odpowiednich przepisów dotyczyły właściciela wynajętego samochodu. Powyższe postanowienie wywołuje co do Najemcy skutki określone w art.392 kodeksu cywilnego.

2. Wynajmujący ma prawo do dochodzenia do Najemcy następujących kar umownych:

 • 700zł jednorazowo brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej. 
 • 400zł brak tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie (za każde)
 • 1000zł brak kluczyka z pilotem centralnego zamka
 • Uzupełnienie brakującego paliwa w/g cennika Orlen +40%, 
 • 1000zł niezależnie za każdą z okoliczności wymienionych w §3 pkt 2 i 3; 
 • 500zł niezależnie za każdą z okoliczności wymienionych w  §3 pkt1; 
 • 10000zł –utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem);    --1000zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy bezumownego użytkowania samochodu przez Najemcę, po wynikającym z Umowy terminie zwrotu pojazdu oraz za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy kierowania samochodem przez osobę nie wskazaną przez Najemcę; 
 • 1000zł-nie dopełnienie obowiązków w §7 pkt 1 i 2; brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + marża 50%
 • 300zł Złamanie zakazu przewożenia zwierząt
 • 150zł zwrot brudnego samochodu dostawczego
 • 500zł zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce.
 • 2000zł za zatankowanie samochodu nie właściwym rodzajem paliwa o którym mowa w §3 pkt1
 • 2500zł zerwanie plomby zabezpieczającej, demontaż, zamiana części samochodu oraz przeróbki bez zgody wynajmującego.
 • 100zł za utratę lub uszkodzenie ( za każdy kołpak )
 • 500zł za uszkodzenie felgi ( za każdą felgę)

Ceny podane są w PLN, do kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

3. Niezależnie od prawa do domagania się zapłaty kar umownych, Wynajmującemu przysługuje prawo dochodzenia od Najemcy odszkodowania uzupełniającego od wysokości faktycznie poniesionej szkody.

4. Zwrot kaucji następuje nie później niż w ciągu 7dni roboczych po zwrocie samochodu Wynajmującemu i podpisaniu przez Najemcę Listy Kontrolnej Stanu Technicznego, z zastrzeżeniem prawa Wynajmującego do przeznaczenia kaucji w całości lub części za zaspokojenie roszczeń z §10 pkt 2

5. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:

 • zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam;
 • prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy;
 • ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;
 • niedozwolonego wyjazdu samochodem poza terytorium Polski;
 • niedopełnienia obowiązku zwrotu dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po    kradzieży samochodu lub niedopełnienia innych obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela skutkujących odmową wypłaty odszkodowania;
 • przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;
 • uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;
 • posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu.